در این بخش می توانید کدهای آماده متلب را دانلود کنید:

 

کد متلب در زمینه یادگیری ماشین

 Download source code 


 یادگیری موقعیت و کنترل جهت با استفاده از متلب


 Download source code rar file


GMM/GMR v2

 Download source code zip file


شبیه سازی فضای پنهان با استفاده از مدل ماتریس گاوس

 Download source code 


شبیه سازی ماتریس های چند محدودیتی با استفاده از روش گاوس

 

 Download source code


شبیه سازی GMM افزایشی با متلب

 

 Download source code


کد اشتراک سطح مخروطی 

 

 Download source code


شبیه سازی دینامیک  با روش GMR

 

 Download source code